Net Entertainment: Bokslutskommuniké 2008

Helåret 2008
• Intäkterna för helåret ökade med 56% till 204,6 (131,1) MSEK
• Rörelseresultatet ökade med 74 % till 87,8 (50,6) MSEK
• Rörelsemarginalen var 42,7 (38,3) %
• Resultat efter skatt ökade med 74% till 80,0 (45,9) MSEK
• Vinst per aktie uppgick till 2,02 (1,16) SEK
• 20 nya licensavtal tecknades för CasinoModule™, däribland med Victor Chandler, King.com, och Bet-at-home, jämfört med 18 nya avtal 2007.

Fjärde kvartalet 2008
• Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 71% till 61,6 (36,0) MSEK
• Rörelseresultatet ökade med 100 % till 30,5 (15,2) MSEK
• Rörelsemarginalen var 49,1 (41,9) %
• Resultat efter skatt ökade med 96% till 27,1 (13,8) MSEK
• Vinst per aktie uppgick till 0,69 (0,35) SEK
• Fyra nya licensavtal tecknades för CasinoModule™.

Övrigt
• Föreslagen utdelning är [1,25] (0,75) kronor per aktie
• 13 januari 2009 startades handel i moderbolagets B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm
• Två genombrottsavtal tecknades i januari 2009 för CasinoCaféTM som därmed kommersialiseras.

Kommentarer från Johan Öhman, verkställande direktör
”2008 blev ett rekordår för Net Entertainment. Både våra kunder och aktieägare kan glädja sig åt en stark utveckling, som inte visar några tecken på avmattning. December blev omsättningsmässigt den bästa månaden någonsin. Nu fortsätter vi arbetet med att sälja våra kärnprodukter CasinoModuleTM och CasinoCaféTM, som under året vässats och har mycket högt anseende hos speloperatörer världen över. Ett genombrott nåddes i januari 2009 då två avtal tecknades för CasinoCaféTM med Delta Invest Ltd i Ryssland med över 500 spelbutiker och PCP Electronics Ltd. Förutom att CasinoCaféTM under första halvåret 2009 tas i fullt kommersiellt bruk, har Delta Invest Ltd potentialen att bli vår enskilt största licenstagare om de mål som presenterats för oss infrias. Vi fortsätter att nyanställa för att ytterligare öka produktionstakten samt bibehålla en hög servicegrad till vår successivt ökande kundbas. Som en del i detta arbete initierades i slutet av 2008 ett IT-projekt i syfte att ytterligare stärka driftsavdelningen som kommer att generera kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna för detta och driftsättning och leverans av CasinoCaféTM förväntas uppgå till i storleksordningen 8-12 MSEK för första halvåret. Målet för 2009 är att leverera 24 nya spel vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2008. Net Entertainment går in i det nya året med en produktportfölj samt kundbas som är starkare än någonsin.

Dessutom utgör den ackreditering som bolaget under 2008 erhöll från branschorganisationen eCogra ett kvalitets och trovärdighetssigill som kommer att gagna fortsatt nyförsäljning. Listbytet till NASDAQ OMX Stockholm förväntas leda till en ökad likviditet och intresse i aktien vilket gynnar bolaget och aktieägarna.”

Om Net Entertainment
Net Entertainment NE AB och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen eller Bolaget) är en ledande leverantör av digitalt distribuerad mjukvara för spel på Internet. Bolaget grundades 1996 och har en kundkrets av cirka sextio internationella spelbolag. Intäkterna består av royalty som bestäms av de intäkter företagets produkter genererar och set-up avgifter vid nytecknande av avtal. Net Entertainment är ett renodlat utvecklingsbolag och bedriver således ingen egen spelverksamhet. Bolagets varumärke är internationellt erkänt och förknippas med nytänkande, service och kvalitet. Koncernen har kontor i Stockholm där all teknisk utveckling sker samt på Malta varifrån all kommersiell verksamhet såsom försäljning, marknadsföring och produktledning bedrivs. Moderbolaget noterades på NASDAQ OMX Stockholm den 13 januari 2009 och var innan dess noterat på Nordic Growth Market (NGM) Equity sedan 5 april 2007.

Johan Öhman
Verkställande direktör och koncernchef

Frågor kan riktas till:
Johan Öhman, Verkställande direktör och koncernchef Finansdirektör
Tfn: 08-556 967 00, johan.ohman@netent.com

Bertil Jungmar
Tfn 08-556 967 00, bertil.jungmar@netent.com

Hemsida: www.netent.com

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt