Rasta Group AB (publ): Bokslutskommuniké 2010

2010 Bästa året hittills för Rastakoncernen. Omsättningsökning 11 % och EBIT +45 %.

• Årets rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 51 281 (35 074) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 10 110 (1 100).
• Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 33 346 (23 014) tkr. För kvartal fyra är EBIT 5 254 (-2 040).
• Årets totalresultat är för koncernen 16 005 (13 406) tkr. För kvartal fyra är totalresultatet 3 490 (-1 980).
• Koncernen visar en omsättningsökning med 11 % för året jämfört med 2009. För jämförbara Rastaanläggningar har omsättningen ökat med 2 % för året jämfört med 2009 och för fjärde kvartalet är ökningen 3 % jämfört med 2009.
• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 458 125 (414 762) tkr. Koncernen redovisar för året exklusive franchisetagare en nettoomsättning på 423 501 (380 218) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit 57 923 (54 973) tkr.
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året 37 654 (30 305) tkr.
Händelser under perioden
• Ett nytt affärsområde etableras i och med att styrelsen i Rasta Group AB(publ) tog beslut om att förvärva Grand Hotel Opera i Göteborg. Förvärvet ligger helt i de riktlinjer som är uppsatta i fastställd affärsplan. Hotellet har 198 rum, varav 123 är nybyggda. Förvärvet avser både rörelse och fastighet och tillträddes den 1 januari 2010. Övriga händelser under året, se VD:s kommentar.

Händelser efter rapportperiodens slut
Hotellverksamheten på Grand Hotel Garden i Malmö öppnades 1 januari 2011 och ett hyresavtal har tecknats med Fastighets AB Balder. Ett avtal har även tecknats för etablering av en ny Rastaanläggning i Arboga.

VD:s kommentar
Under året har vi etablerat ett nytt affärsområde i och med att styrelsen tog beslut att förvärva Grand Hotel Opera i Göteborg. Förvärvet ligger helt i linje med fastställd affärsplan. Hotellet som har 198 rum varav 123 är nybyggda har ett mycket centralt läge mittemot centralstationen i Göteborg.

2010 blev åter ett framgångsrikt trots en trög start första kvartalet med både lågkonjunktur och en sträng vinter med hård kyla och mycket snö som påverkade våra verksamheter i form av lägre intäkter och högre kostnader för energi och snöröjning. Från och med andra kvartalet vände konjunkturen uppåt och det har också återspeglats i alla våra affärsområden och denna positiva utveckling fortsatte året ut. En försäljningsorganisation har sjösatts under våren 2010 som utvecklats under året och kommer i huvudsak att marknadsföra affärsområdena Arena och Hotell. Under hösten träffades tre avtal om nya enheter. Hyresavtal träffades med Kalmar FF om att bedriva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet i deras nya fotbollsarena som kommer att heta Guldfågeln Arena som kommer att stå klar i mars 2011. I arenan finns plats för ca 12000 personer och med mycket bra faciliteter för att bedriva konferensverksamhet och andra events.

Ett 20 årigt hyresavtal tecknades med Fastighets AB Balder om förhyrning av ett hotell i Malmö med 170 rum som heter Grand Hotel Garden med ett ypperligt läge i centrala Malmö. Hotellet kommer under våren 2011 renoveras till ett fyrstjärnigt hotell. Avtal tecknades också med Byggnadsfirman Lund AB att hyra en fastighet i Arboga för att där etablera en vägrestaurang. Detta är för Rasta en intressant etablering i
Mälardalsregionen.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Omsättningen har under året ökat med 2% på jämförbara enheter. Detta är en tillfredsställande ökning dels med tanke på det dåliga första kvartalet och också att den kronförstärkning som skett under året inte påverkat turistströmmen till Sverige i någon särskild omfattning. Yrkestrafiken som är grundbulten i verksamheten började komma igång under mars månad och har därefter ökat kontinuerligt. Översyn av sortimentet på våra anläggningar pågår ständigt och målsättningen är att utbudet skall passa alla.

Affärsområde: Arenarestauranger
Under året har två konserter genomförts på Ullevi med Green Day och Pink för ca 60000 åskådare tillsammans. Utöver detta har tre motortävlingar, Gothia Cupinvigningen och en landskamp genomförts. Jämfört med 2009 då fem stora konserter genomfördes blir omsättning och resultat därmed betydligt lägre. På Åby har ordinarie tävlingar med Olympiatravet och Åbys Stora Pris genomförts till ungefär samma omsättning som föregående år. Konferensverksamheten har successivt ökat under året och antalet sålda och levererade julbord på Ullevi och Åby uppgick till ca 6400 stycken, en ökning med 50% jämfört med 2009.

Affärsområde: hotell
Även inom detta affärsområde var det en trög start på året, men efter första kvartalet har utvecklingen varit positiv under resten av året och både beläggning och omsättning var bättre än året innan. Verksamheten har visat ett tillfredsställande resultat för 2010, här finns ytterligare potential vilket vi ser genom den nya försäljningsorganisationens arbete.

Klicka här för Delårsrapporten i sin helhet.

För ytterligare information kontakta Jan Bengtsson, VD Rasta Group AB
Telefon 031-725 95 02 Mobil 070-720 20 60, E-post jan.bengtsson@rasta.se

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är listat på First North Premier och har ca 1 700 aktieägare per 2010-12-31. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North Premier.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 19 platser: Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Mölletofta, Tönnebro, Kungsrasten och Klevshult (från 1 juli 2009).

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver sedan 1993 all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker. Från mars 2001 bedriver bolaget även verksamhet på den nya arenan Guldfågel Arena i Kalmar.

Bolaget bedriver även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang. Från 1 januari 2010 driver bolaget Grand Hotel Opera i Göteborg. Bolaget driver rörelsen och äger fastigheten som består av 198 rum varav 123 är nybyggda. Från 1 januari 2011 bedriver bolaget även Grand Hotel Garden med 170 rum i centrala Malmö.