Rasta Group – Bokslutskommuniké 2012

Ytterligare ett bra år av Rasta

Rasta Group AB (publ.) Delårsrapport januari – december 2012

•     Periodens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) är för koncernen 61 385 (64 540) tkr. För kvartal fyra är EBITDA 9 819 (12 531) tkr.
•     Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 39 313 (45 916) tkr. För kvartal fyra är EBIT 4 022 (7 566) tkr.
•     Periodens totalresultat är för koncernen 22 570 (20 313) tkr. För kvartal fyra är totalresultatet 346 (-1 685) tkr.
•     Koncernen visar en omsättningsökning med 14 % för perioden jämfört med 2011.
•     Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 591 358 (520 127) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 551 058 (483 728) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 18 957 (70 884) tkr.
•     Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar samt poster som inte ingår i kassaflödet) är för perioden 45 196 (48 790) tkr.

Händelser under perioden
Inom affärsområdet Serviceanläggningar förvärvade bolaget per 1 juni en av Sveriges största serviceanläggningar, Håby Restaurang & Motell AB.

Anläggningen ligger utmed E6:an i Munkedals kommun. Anläggningen omsätter ca 45 mkr i restaurang, butik och motell. Dessutom säljer anläggningen bensin och diesel för ca 45 mkr samt IDS (lastbilsdiesel) för ca 50 mkr.

Grand Hotel Opera i Göteborg har genomgått en renovering av den äldre delen. Ca 75 rum har renoverats och harmoniserar nu mer med den övriga delen på hotellet.

Bolagets VD Jan Bengtsson har valt att gå i pension från och med 1 maj 2012. Från 1 mars har nuvarande ekonomichefen Ulrik Svartborn utsetts till tf VD. För I december 2012 fastställdes denna roll som ordinarie VD.

Under sommaren har genomförts tre stycken konserter på Ullevi samt ”supermatchen” mellan Barcelona och Manchester United. Totalt har över 200 000 personer besökt arenan.

Händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat.

VD:s kommentar
Rasta har återigen gjort ett av sina bästa år någonsin. Resultatet före skatt uppgår till 23 019 (29 782). Rensar vi för poster av engångskaraktär och övriga intäkter så redovisar bolaget ett rörelseresultats (EBIT) förbättring med drygt 5 000 tkr (17 %) samt en omsättningsökning med 11 % mot föregående år.

Fjärde kvartalet har Rasta gått i princip plus minus noll, vilket är en besvikelse för bolaget. Framför allt är det december som bromsade upp rejält, troligtvis pga. den långa julledigheten. Alla våra affärsområden hade en besvärlig december.

Vi har dock stort hopp inför 2013 då vi känner att vi står väl rustade. Dock skall vi ha respekt för den rådande lågkonjunkturen och hur den slår på resandet och för vår verksamhet.

Affärsområde: Serviceanläggningar
Per 1 juni övertogs Håby Restaurang & Motell AB. Håby har bidragit med knappt ca 3 mkr sedan förvärvet och kommer fortsättningsvis vara väldigt positiv för affärsområdet.

Resultatmässigt har affärsområdet haft ett väldigt bra år och ligger en bra bit över förväntningarna. Det fjärde kvartalet hade vi dock hoppats mer på, men som helhet för året är vi nöjda. Vi har haft ökningar på befintliga anläggningar med 5% under året och vi tror att vi kommer kunna hålla ställningarna även nästa år. Affärsområdet är beroende på hur ”trafiken” kommer att se ut under 2013 och hur den påverkas av konjunkturen.

Vi har all respekt för det, men vi känner oss väldigt trygga med vår verksamhet och tror att flertalet resenärer kommer fortsätta att stanna hos oss även under 2013.

Affärsområde: Arenarestauranger
Inom affärsområdet finns tre anläggningar, Ullevi i Göteborg, Åby Travbana i Mölndal och Guldfågeln Arena som är Kalmar FF:s nya fotbollsarena.

Sista kvartalet fortsatte dessvärre trögt för bolaget i sin helhet. Främst för Nya Ullevi som inte levde upp till förväntningarna. Det handlar uteslutande om tidigare beslut om satsningar på en kostsam showuppsättning under november och december. I övrigt gick dagskonferenser och julbord som förväntat.

I framtiden handlar det kort och gott om att hålla sig till basverksamheten på arenan, vilket innebär konferenser, fester, kickoffer och större evenemang.

Åby avslutade enligt förväntan och gör glädjande nog sitt bästa år någonsin sedan etableringen 2008. Största bidragande faktorn till ett skapligt år på Åby under 2012 har varit en effektivt anpassad organisation samt att vi lyckats upprätthålla volymerna i våra restauranger.

Guldfågeln Restaurang & Konferens fortsätter att utveckla sig i positiv riktning. Under 2012 lyckades vi nå break-even vilket gör att vi nu ser med stort intresse på hur verksamheten skall utvecklas vårt tredje år på arenan.

Affärsområde: Hotell
Affärsområdet består av de två hotellen Grand Hotel Opera (198 rum) i Göteborg och Grand Hotel Garden (170 rum) i Malmö.

Grand Hotel Opera landar resultatmässigt på året likvärdigt med året innan. Värt att ha med sig är att under jan tom mars var 75st rum stängda på Opera vilket påverkar resultatet negativt. Efter ”nyöppning” av äldre delen i slutet av mars har Opera visat en betydligt bättre resultatutveckling jämfört med 2011.

Grand Hotel Garden har gjort en intäktsökning mot föregående år på motsvarande 53%.

Trenden håller i sig och vi fortsätter att ta marknadsandelar i Malmö. Tydliga tecken visar att rumsbeläggning och snittpriser fortsatt är betydligt lägre i Malmö jämfört med Göteborg och Stockholm.

När detta skrivs har man precis lagt januari månad bakom sig, och vi kan konstatera att Grand Hotel Opera fortsatt går starkt med en intäktsökning på 10% mot januari föregående år. Grand Hotel Garden i Malmö har börjat något sämre än förväntat men ser ut att ha ett betydligt bättre bokningsläge under våren jämfört med samma period föregående år. Främst handlar det om en del större evenemang i Malmö så som Eurovision Song Contest m fl.

Fullständiga kommunikén:
Bokslutskommuniké 2012