Scandinavian Enviro Systems: Nyemission tecknad till 80%, tillförs ca 51 Mkr

Scandinavian Enviro Systems_Logo

Scandinavian Enviros nyemisson tecknades till 39,2 procent med stöd av teckningsrätter, 4,8 procent tecknades utan stöd medan garanterna tar 36,0 procent.

Således tecknades emissionen till 80 procent och bolaget tillförs knappt 51 miljoner kronor före emissionskostnader.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av årsstämman den 28 april 2015, efter beslut av styrelsen den 27 mars 2015. Teckningstiden löpte under perioden 18 maj – 2 juni 2015.

Den slutliga sammanräkningen visar att 4 142 891 units, motsvarande cirka 39,2 procent av företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. 514 019 units, motsvarande 4,8 procent av emissionen, har tecknats och tilldelats de som anmält sig till teckning utan stöd av uniträtter i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet som offentliggjordes den 8 maj 2015. Därtill har 3 806 384 units, motsvarande cirka 36,0 procent av företrädesemissionen tilldelats garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. Företrädesemissionen har således tecknats till 80,0 procent och tillför Bolaget cirka 50,8 MSEK före emissionskostnader. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare.

Företrädesemissionen genomfördes genom utgivande av units, varigenom en (1) unit utgjordes av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2015/2016 med lösenkurs 2,75 SEK per två (2) teckningsoptioner under perioden 12-30 september 2016. Teckningskursen per unit uppgick till 6,0 SEK, motsvarande en emissionskurs om 2,0 SEK per aktie.

Genom nyemissionen nyemitteras 25 389 882 aktier och antalet aktier i Enviro ökar till 46 548 117 medan aktiekapitalet ökar med 1 015 595,28 till cirka 1 861 924,68 SEK. Därutöver nyemitteras 8 463 294 teckningsoptioner av serie 2015/2016 i anledning av nyemissionen som, vid fullt utnyttjande, kan komma att öka aktiekapitalet med ytterligare 169 265,88 SEK.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner av serie 2015/2016. Fram tills dess pågår handel med BTU på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

www.envirosystems.se